Hackerthon.net
Hackerthon.Net
Queue

Hàng đợi (queue) là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng theo cơ chế FIFO (First In First Out), nghĩa là vào trước ra trước. Hàng đợi có thể được cài đặt bằng nhiều cách, như bằng mảng, danh sách liên kết, vòng tròn, v.v. Hàng đợi có các thao tác cơ bản như sau:

  • Enqueue: Thêm phần tử vào cuối hàng đợi.
  • Dequeue: Lấy và xóa phần tử ở đầu hàng đợi.
  • Front: Lấy giá trị của phần tử ở đầu hàng đợi mà không xóa nó.
  • IsEmpty: Kiểm tra xem hàng đợi có rỗng không.

Hàng đợi có nhiều ứng dụng trong lập trình, như xử lý các yêu cầu từ người dùng, thực hiện các tác vụ theo thứ tự, mô phỏng các hệ thống xếp hàng, v.v.


IDTiêu đềCấp độĐã làmTỉ lệ đúng
Không tìm thấy dữ liệu

Số hàng mỗi trang:

0–0 trong 0


Hackerthon.net

Chúng tôi tự hào về những điểm khác biệt này và cam kết mang đến cho người học lập trình giải thuật một trải nghiệm học tập tốt nhất. Trang web của chúng tôi là một nguồn tài nguyên quý giá để nâng cao kỹ năng lập trình và khám phá thế giới của công nghệ thông tin.

© 2024. by JMaster.io

DMCA.com Protection Status