Hackerthon.net
Hackerthon.Net

JMaster
JMaster
04/01/2024 11:15
SQL

Cho bang thông tin của các dự án (DU_AN), các dự án này sẽ không bị chồng chéo lên nhau, tức là 1 mốc thời gian thì chỉ thực hiện một dự án. Bảng các dự án này sẽ bao gồm ID của công việc (id_cv), ngày bắt đầu (ngay_bd) và ngày kết thúc (ngay_kthuc). Mỗi một công việc chỉ được làm trong một ngày hay nói cách khác chênh lệch giữa ngay_bd và ngay_kthuc là 1 cho 1 ngày. Nếu ngày kết thúc nhiệm vụ liên tiếp thì chúng sẽ là một phần của cùng một dự án. Sử dụng SQL để viết truy vấn trả về ngày bắt đầu và ngày kết thúc của từng dự án và số ngày cần hoàn thành của dự án đó. Sắp xếp tăng dần theo số thời gian hoàn thành 1 dự án, nếu cùng thời gian thì sắp xếp tăng dần theo ngày bắt đầu.
Sắp xếp:

Chưa có bình luận, bạn có thể đóng góp nhé.


Hackerthon.net

Chúng tôi tự hào về những điểm khác biệt này và cam kết mang đến cho người học lập trình giải thuật một trải nghiệm học tập tốt nhất. Trang web của chúng tôi là một nguồn tài nguyên quý giá để nâng cao kỹ năng lập trình và khám phá thế giới của công nghệ thông tin.

© 2024. by JMaster.io

DMCA.com Protection Status